خاطره ای کوتاه از شهید عباس بابایی

شبی از شبهای ماه مبارک رمضان، سرهنگ بابایی، همراه با خانواده در منزل ما بودند....
خاطره ای کوتاه از شهید عباس بابایی

شبی از شبهای ماه مبارک رمضان، سرهنگ بابایی، همراه با خانواده در منزل ما بودند.
هنگام افطار در سفره، خرما، الویه و خورشت قیمه بود. ایشان به بنده اعتراض کردند و گفتند:
 آقای رحیمی! شما که الویه درست کرده اید دیگر چه نیازی به خورشت بود؟
آنگاه با ذکر حدیثی تذکر دادند که یک نوع خورشت بیشتر سر سفره نباشد.
(ستوان محمد علی رجبی)