شهید ایرانی و بوی عطر

از این مکان بوی عطر می آید ...
شهید ایرانی و بوی عطر


ستار،افسر استخباراتی عراق،بچه ها را داخل خاک عراق همراهی می کرد.او به نظر فرد بی اعتقادی بود.از اول صبح کار را شروع کردیم.ناگهان ستار به نقطه ای اشاره کرد و گفت: ((از این مکان بوی عطر می آیدو هر جا بوی عطر باشد ,شهید ایرانی در آنجا پیدا می شود.))

بچه ها آن محل را با بیل مکانیکی حفاری کردند.پیکر دو تن از شهدای عزیز کشف شد.هر چند که بوی مشک و عطر شهدا برای بچه های تفحص امری طبیعی بود ؛ اما این افسر عراقی کاملا تعجب کرده بود.به این نتیجه رسیدیم که حتی عراقی ها هم بوی خوش شهدا را درک می کنند.

از گزارش روزانه ی محمود توکلی،مسئول تفحص لشگر امام حسین (علیه السلام)