حماسه حسيني دوباره تكرار شده

شهيد رضا استخري :
ايا ما در طول عمر خود در ايام عاشورا و تاسوعاي حسيني بر سر و سينه خود نمي زنيم و حسين حسين نمي گوييم؟ آيا در طول عمر خود هميشه در ايام اربعين حسيني نمي گفتيم كه كاش ما در زمان امام حسين(ع) و در ركاب آن سيد بزرگوار بوديم و شمشير مي زديم. آري! مردم عزيز بدانيد كه اينك حماسه اي حسيني دوباره تكرار شده است. جاي عمل رسيده است. جاي آن رسيده كه آن همه صحبت ها ثابت شود. اين جنگ هم جنگ بين حق و باطل است. و اينك زمان پيكار. پس شما كه پيرو حسين(ع) هستيد، اين گوي و اين ميدان.(تاريخ شهادت19/1/66)
حماسه حسيني دوباره تكرار شده