طرح صلوات این ماه
نام طرح : تعجيل در فرج امام زمان

تعداد صلوات های ختم شده این طرح : 2220
تعداد صلوات های ختم شده کل طرح ها : 174010

فرم شرکت در طرح صلوات