به کسی و چیزی دل نبند ...

هر کس را می خواهی دوست داشته باشی،
به کسی و چیزی دل نبند ...

هر کس را می خواهی دوست داشته باشی، دوست بدار، بدان که یک روز از او جدا خواهی شد.
از همسرت جدا می شوی از رفیقت جدا می شوی، زن از مرد، پسر از پدر، مرید از مراد ...
ما همه مان یک روز از هم جدا می شویم.
برای چه دل بسته ای؟
نباید دل به کسی ببندیم. حتی به خانه و زندگی ات هم دل نبند.
در آخر یک روز، از آن ها جدا می شوی.

منبع:کتاب طریق دوست