چادر ...

چادر بهترین نوع حجاب است؛
چادر ...

چادر بهترین نوع حجاب است؛ یک نشانه ی ملی ماست؛ هیچ اشکالی هم ندارد؛
هیچ منافاتی با هیچ نوع تحرکی هم در زن ندارد.
اگر واقعا بنای تحرک و کار اجتماعی و کار سیاسی و کار فکری باشد،
لباس رسمی زن می تواند چادر باشد و همان طور که عرض کردم چادر بهترین نوع حجاب است.

بیانات در دیدار با اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و جمعی از زنان پزشک متخصص،و
مسئولان اولین کنگره ی حجاب اسلامی، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه ی زهرا(س)1370/10/04