بهترین فرصت ...

امام زمان(عج) پس از ظهور، خود را
بهترین فرصت ...

امام زمان(عج) پس از ظهور، خود را به واسطه امام حسین علیه السلام به همه عالم
معرفی می کند، بنابراین در آن زمان باید همه مردم عالم حسین را شناخته باشند و
پیاده روی اربعین بهترین فرصت برای این کار است.

آیت الله بهجت (ره)