احترام همه را داشته باشید ...

هیچ بنده ای از بندگان خدا را کوچک نشمارید و به
احترام همه را داشته باشید ...

هیچ بنده ای از بندگان خدا را کوچک نشمارید و به هیچ کس اهانت نکنید.
هیچ وقت به هیچ کس به نظر حقارت نگاه نکنید.
اگر سنش از شما بیشتر بود، بگویید از من بهتر است، چون عمرش بیشتر است و عبادت بیشتری کرده؛
اگر سنش کمتر است، بگویید از من بهتر است، چون گناه کمتر کرده و اگر هم سن شماست بگو من از گناه خودم خبر دارم
و از گناه او خبر ندارم. همه را احترام بگذارید و به کسی بی اعتنایی نکنید.

منبع:کتاب طریق وصل