عالم از این خوب تر پناه ندارد ...

دوستدار امام حسین و اهل بیت علیهم السلام باشید
عالم از این خوب تر پناه ندارد ...

آیت الله مجتهدی (ره):
نظام رشتی را خواب دیدند، پرسیدند:
« چه چیز به درد عالم آخرت می خورد؟ »
گفت:
« دو چیز، یکی امام حسین علیه السلام، یکی تقوا. »
یکی اهل بیت که آدم، حسینی بشود، اهل بیتی بشود، یکی هم تقوا.
پرسیدند:
« حالت چطور است؟ »
یک شعر خواند در خواب، گفت:

              شکر خدا را که در پناه حسینم              عالَم از این خوب تر پناه ندارد

منبع:کتاب طریق وصل