از تعریف کردن دیگران خوشحال نشوید ...!

انسان باید طوری خودش را تربیت کند که اگر
از تعریف کردن دیگران خوشحال نشوید ...!

انسان باید طوری خودش را تربیت کند که اگر در حضورش از او تعریف کردند، خوشش نیاید. چرا؟
برای اینکه ممکن است این تعریفی که آنها می کنند، او نزد خدا این گونه نباشد.
در دعای مکارم الاخلاق آمده که «خدایا، پناه می برم به تو از اینکه مردم مرا خوب بدانند، ولی من نزد تو این طور نباشم.»
از این جهت است که نباید از تعریف خوشت بیاید.
ما خوشمان می آید و فکر می کنیم حالا این تعریفی که از ما شده است، ما امام سیزدهم هستیم.
اگر تعریف شما را کردند، هیچ وقت خوشحال نشوید، غصه بخورید که شاید واقعاً این طور نباشید.

منبع:کتاب طریق وصل