اشک چشم ...

با اشک چشم حاجت خود را بگیرید
اشک چشم ...

یک عده ای می گویند این اشک هیچ کاره است، در حالی که این اشک مربوط است به اعلی علییّن،
از آن جا استیذان می کند و از آن جا استجابت دعا می کند. لذا کسانی که حاجت مهمی دارند، باید بدانند،
نمازها و عبادت هایی را که برای حاجت ذکر شده انجام دهند، برای این که چون تثبیت بکنند و به حاجت خودشان برسند،
باید ملتفت باشند که بعد از طلب حاجت و دعا و نماز، به سجده بروند و سعی کنند به اندازه ی بال مگسی تر بشود.
اشک چشم علامت این است که مطلب تمام شد.

منبع:کتاب جناب عشق