در هر زمان به یاد خدا باشید ...

ما هر وقت گرفتار می شویم، می گوییم خدا.
در هر زمان به یاد خدا باشید ...

ما هر وقت گرفتار می شویم، می گوییم خدا.
استاد ما، شصت و دو سال پیش این شعر را می خواند:

هر وقت که سرت به درد آید            نالان شوی و سوی من آیی
چون درد سرت شفا   بدادم             یاغی  شوی  و  دگر  نیایی

ما هر وقت با خدا کار داریم، می گوییم خدا. چقدر خوب است وقتی هم که کار نداریم،بگوییم خدا.

منبع:کتاب طریق وصل