اول باید خود را اصلاح کنیم ...

چه باید بکنیم، چه کار کردیم که به
اول باید خود را اصلاح کنیم ...

چه باید بکنیم، چه کار کردیم که به این چیزها مبتلا می شویم؟ فکر این را باید بکنیم.
اشکال در این است که خودمان را اصلاح نمی کنیم و نکردیم و نخواهیم کرد، حاضر نیستیم خودمان را اصلاح کنیم.
ما می خواهیم هر چه دلمان می خواهد بکنیم، اما دیگران حق ندارند به ما اسائه ای بکنند.
ما خودمان به نزدیکان مان، دوستان مان هر چه بکنیم، بکنیم، اما دیگران حق ندرند به ما اسائه ای بکنند.

منبع:کتاب جناب عشق