جای قرآن روی زمین نیست ...

در یکی از دیدارهای فرماندهان با حضرت امام(ره) در
جای قرآن روی زمین نیست ...

در یکی از دیدارهای فرماندهان با حضرت امام(ره) در دوران دفاع مقدس، شهید مجید بقایی که در ردیف اول روبه روی صندلی امام نشسته بود،
قبل از آمدن امام، قرآن جیبی کوچکی در آورده بود و می خواند. با آمدن امام، قرآن را روی زمین گذاشت و کاغذی از جیب درآورد تا حرف ها را بنویسد.
دو سه جمله ای که از آغاز صحبت ها گذشت، نگاه امام برای چند ثانیه ای به نقطه ای خیره ماند.
بعد صحبت را قطع کرد و خم شد و قرآن را از جلوی شهید بقایی برداشت و بوسید و تا آخر صحبت ها همان طور توی دستش نگه داشت.
بعد از پایان صحبت ها پرسید:«این قرآن رو کی آورده بود؟»
شهید بقایی گفت:«آورده ام که امضا بفرمایید.»
امام بعد از امضا گفت:«مواظب باش پسرم! جای قرآن روی زمین نیست!»

روایتی از سردار-محمد جعفر اسدی-فرمانده لشکر 33 المهدی(عج)