شرافتمندانه ترین مرگ ...

أشرَفُ المَوتِ قَتلُ الشهادَةِ
شرافتمندانه ترین مرگ ...

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم:

أشرَفُ المَوتِ قَتلُ الشهادَةِ .
شرافتمندانه‏ ترين مرگ ، شهادت است .