قدر نماز را بدان ...

بدان که هر چیزی از عمل تو، تابع
قدر نماز را بدان ...

بدان که هر چیزی از عمل تو، تابع نماز توست.
بر شما باد به محافظت بر نمازهای پنج گانه در اولین وقت های آن ها و بر شما باد روی نمودن و توجه تام به سوی خدای تعالی.
همین نماز را که ما با تهدید به چوب و تازیانه و عقوبت جهنمی شدن در صورت ترک آن، انجام می دهیم؛ آقایان می فرمایند:
«از همه چیز لذیذتر است» نماز جامی است اَلَذّ لذایذ که چنین خمری خوش گوار در عالم وجود نیست.

منبع:کتاب جناب عشق