موعظه قلب را زنده می کند ...

گاهی قلب انسان
موعظه قلب را زنده می کند ...

گاهی قلب انسان می میرد. خدا نکند قلب ما بمیرد.
در دعای خمسه عشر، امام سجاد صلوات الله علیه می فرماید:«گناهان بزرگ قلب من را می رانده.»
گناه قلب انسان را می میراند. حالا اگربخواهیم قلب مان زنده شود، چه باید بکنیم؟«موعظه»، اگر کسی ما را موعظه کند، قلب مان زنده می شود.

منبع:کتاب طریق دوست