توصیه به روحانیون ...

روحانیون، به تقوا و ورع و بی اعتنایی به
توصیه به روحانیون ...

روحانیون، به تقوا و ورع و بی اعتنایی به دنیا در چشم ها شیرین شدند.
بدون ورع و بدون دور انداختن دنیا، نمی شود در چشم ها شیرین ماند.

سخنرانی امام خامنه ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران 1370/05/23