در دعا برای فرج سستی نکنید ...

اگر ما برای تعجیل در فرج دعا نکنیم، یا در
در دعا برای فرج سستی نکنید ...

اگر ما برای تعجیل در فرج دعا نکنیم، یا در دعا کردن جدی نباشیم، یا آثار جدیّت در ما نباشد، به ضرر دنیای ما هم خواهد بود، چه رسد
به آخرت و از شروط استجابت دعا، توبه از معاصی است. اگر در دعا کردن برای فرج قاصر باشیم، یا در آن تساهل و تکاسل و سهل انگاری
و سستی کنیم و این مطلب را جدّاً نخواهیم، در حقیقت دنیا، دنیایی نخواهند داشت.
مرحوم آیت الله بهجت(ره)

منبع:کتاب جناب عشق