حق شوهر بر زن ...

زنی، خدمت پیامبر(ص) آمد و
حق شوهر بر زن ...

زنی، خدمت پیامبر(ص) آمد و عرض کرد:«ای رسول خدا، حق شوهر بر زن چیست؟»
فرمود:«زیاد است» عرض کرد:«اندکی را به من بگو.»
فرمود:«زن، باید، خود را به بهترین بوهای خوش معطر کند و زیباترین لباس را بپوشد و خود را به بهترین زینتی که دارد،
بیاراید و هر صبح و شام خود را به شوهر عرضه کند!»

منبع:وسائل الشیعه،ج14،ح5،ص112