به ملامت مردم توجه نکن ...

در راه خدا، از ملامتِ ملامت کننده نترس.
به ملامت مردم توجه نکن ...

در راه خدا، از ملامتِ ملامت کننده نترس. رضایت خدا را تحصیل کن، ولو این که بعضی ملامتت کنند.
به ملامت مردم اعتنا نکن و فقط به فکر رضایت خدا باش.
در حدیث آمده:«اگر به فکر رضایت خدا بودی، ما کاری می کنیم، که آن هایی که تو را ملامت می کردند، یک روز مداح تو شوند.»
یک روز همان ها مریدت خواهند شد. و بالعکس؛ اگر رضایت مردم را گرفتی و خدا را ناراضی کردی،
یک روز همان هایی که از تو راضی بودند، پشت سرت غیبت می کنند و حرف می زنند.

منبع:کتاب طریق دوست