توفیق نماز شب بستگی به حال انسان دارد ...

این مطلب به یقین ثابت است
توفیق نماز شب بستگی به حال انسان دارد ...

این مطلب به یقین ثابت است و خیلی ها نیز نقل کرده اند که اگر از حال انسان معلوم شود که می خواهد نماز شب بخواند،
بیدارش می کنند، بدون احتیاج به دعاها و آیات معهوده، و این بیدار کردن به طرق مختلف است،
یا در می زنند و یا صدایی می آید و یا او را به نام صدا می زنند.

منبع:کتاب جناب عشق