کسی که خودش عمل نمی کند ،لعین است ...

حضرت امیرالمؤمنین(صلوات الله علیه) می فرماید:
کسی که خودش عمل نمی کند ،لعین است ...

حضرت امیرالمؤمنین(صلوات الله علیه) می فرماید:«لعنت کند خدا کسانی را که به مردم می گویند کار خوب کنید، اما خودشان کار خوب انجام نمی دهند.»
مخصوصا ما که طلبه هستیم. اگر بگوییم به مردم که ، نماز شب بخوان، اما خودت نخوانی، به مردم بگویی نماز اول وقت بخوانید، بگویید غیبت نکنید، دروغ نگویید . . .
تمام این هایی که به مردم می گویید، اگر خودمان عمل نکنیم، مورد لعنت هستیم.

منبع:کتاب طریق دوست