نه ناامید باش،نه مغرور ...

شیطان به بعضی ها می گوید:
نه ناامید باش،نه مغرور ...

شیطان به بعضی ها می گوید:« خدا تو را نمی آمرزد، بی خودی توبه نکن. تو خیلی بدی کردی.»
این حرف شیطان است. یأس از رحمت خدا، از گناهان کبیره است.
در روایت است که، اگر گناه جن و انس را کردی، نباید ناامید باشی. و اگر عبادت جن و انس را هم کردی، نباید به عباداتت مغرور باشی.
ممکن است عبادتت مورد قبول نباشد.

منبع:کتاب طریق دوست