علم و عمل باید یکی باشد ...

نیت تان این باشد که علم تان با عمل تان هماهنگ باشد...
علم و عمل باید یکی باشد ...

نیت تان این باشد که علم تان با عمل تان هماهنگ باشد و علم و عمل از همدیگر جلو یا عقب نیفتند.
اکثر بدبختی ما همین است که علم مان با عمل مان هماهنگ نیست، بعضی علم شان از عمل شان عقب تر است و بعضی جلوتر،
و به هر حال علم و عمل آنها با هم نمی خواند. بعضی هم مثل من هستند که علم شان گاهی از عمل شان جلو می افتد و گاهی عقب،
پس شما نیت کنید که به علم خود عمل کنید و علم و عملتان یکی باشد.

منبع:کتاب جناب عشق