بصیرت ...

در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، برای انسان
بصیرت ...

در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، برای انسان، بصیرت لازم است.
بی بصیرت ها فریب می خورند.
بی بصیرت ها در جبهه باطل قرار می گیرند؛ بدون اینکه خود بدانند.

بیانات در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته های عاشورای نیروهای مقاومت بسیج سراسر کشور، در سالروز شهادت امام سجاد(ع) 1371/4/22