روشنایی بهشت

اهل بهشت، در بهشت، ناگهان می بینند
روشنایی بهشت

اهل بهشت، در بهشت، ناگهان می بینند، بهشت نورانی وآفتابی شد.
می پرسند:
«خدایا! ما در دنیا شنیده بودیم که در بهشت آفتاب نیست. پس این نور و آفتاب چیست؟»
خطاب می رسد:
«نه! این نور آفتاب نیست. امیرالمؤمنین(ع) با حضرت زهرا(س) صحبتی فرمودند، که حضرت زهرا(س)
تبسمی کردند و دندان های ایشان ظاهر شد. و از نور دندان های این دو، بهشت روشن شد.»

منبع:کتاب طریق دوست