با بچه‌ها روراست باشید

بچه باید آزاد باشد تا وقتى که بزرگ می‌شود ...
با بچه‌ها روراست باشید

امام خميني به دختر من که از شیطنت بچه خود گله می‌کرد، می‌گفتند من حاضرم ثوابى را که از تحمل شیطنت حسین می‌بری با ثواب تمام عبادات خودم عوض کنم و عقیده داشتند که بچه باید آزاد باشد تا وقتى که بزرگ می‌شود آن وقت باید برایش حدى تعیین کنند.

در مورد تربیت کودکان می‌فرمودند: «با بچه‌ها روراست باشید تا آن‌ها هم روراست باشند. الگوى بچه پدر و مادر هستند. اگر با بچه درست رفتار کنید بچه‌ها درست بار می‌آیند. هر حرفى را که به بچه‌ها زدید به آن عمل کنید.»
________________________________________________________________
فریده مصطفوی/برداشت‌هایی از سیره امام خمینى، ج ۱، ص ۳۱