انس با قرآن

انس با قرآن، معرفت عمومی یک کشور را ...
انس با قرآن

انس با قرآن، معرفت عمومی یک کشور را بالا می برد.
قرآن، همه چیز ماست؛ نور است.
این جوانان ما از وقتی که با قرآن مأنوس شدند،وضعیت خیلی فرق کرد.

بیانات در دیدار با قاریان مصری:شحات محمد انور و سید متولی عبدالعل 1370/11/3