نسل جوان را باید امیدوار کرد ...

نسل جوان را باید وادار و امیدوار به حرکت کرد ...
نسل جوان را باید امیدوار کرد ...

نسل جوان را باید وادار و امیدوار به حرکت کرد. ناامیدی درد بزرگی است و برای نابود کردن یک ملت،
از همه ی وسایل مؤثرتر، ناامید کردن آن ملت است. ملتی را ناامید کنید، نابود می شود.
وقتی امید نبود، حرکت و نشاط نیست. وقتی حرکت و نشاط نبود، آینده نیست.
ما دلیلی برای ناامیدی نداریم؛ صد دلیل برای امید داریم.

بیانات امام خامنه ای در دیدار مسئولان و نخبگان استان همدان1383/4/19
منبع:کتاب جرعه ها جلد یک