سه نكته خوب ...

سه نكته خوب و كار آمد از مرحوم میرزا اسماعیل دولابی تقديم شما ميكنيم...
سه نكته خوب ...


- هر وقت در زندگی ات گره ای پیش آمد و راه بندان شد
بدان خدا کرده است زود برو و با او خلوت کن و بگو چه کار داشتی که راهم را بستی؟
هر کس گرفتار است در واقع گرفته ی یار است.

- یارت، نمازت، ذکرت و عبادتت را تا زیارت بعد، نماز بعد، ذکربعد و عبادت بعد حفظ کن.
کار بد، حرف بد، دعوا و جدال و ... نکن و آن را سالم به بعدی برسان اینگونه دائمی میشوی.
دائم در زیارت، نماز، ذکر و عبادت خواهی بود.

- موت را که بپذیری همه ی غم و غصه ها می رود و بی اثر می شود.
وقتی باحضرت عزرائیل رفیق شوی غصه هایت کم می شود.
آمادگی موت خوب است نه زود مردن.

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی