از علما استفاده کنید

روحانی و عالم، به طبیبی می ماند که ...
از علما استفاده کنید

روحانی و عالم، به طبیبی می ماند که هر کجا با افرادی برخورد نمود،آن ها را طبابت کند و دوای دردهای آن ها را بیان کند، زیرا ممکن است
دردمندی باشد که پی دوا می گشته و نمی یافته، ولی در نزد او دوای درد ومرض های روحی خود را پیدا کند.
حال ما تقریبا حال کسانی است که در زمان و نزد انبیاء(علیه السلام) بودند واز آن ها استفاده نمی کردند، زیرا ما هم در  کنار نمایندگان
آن ها یعنی علما هستیم و می توانیم به نزد آن ها برویم و از آن ها استفاده کنیم، ولی نمی رویم و استفاده نمی کنیم.

منبع:کتاب جناب عشق