غیبت نکن

به بعضی که غیبت می کنند،می گویی ...
غیبت نکن

به بعضی که غیبت می کنند، می گویی:«آقا غیبت نکن!»
می گوید:«من دیدم که دارم می گویم، اگر ندیده بودم که نمی گفتم.»
همین که دیدی غیبت است. اگر ندیده بودی، که تهمت بود. چیزی را که دیدی، نباید بگویی.
بعضی ها هم می گویند:«غیبتش نباشد.» غیبتش نباشه دیگر چیست؟
صیغه ی محرمیت اول می خوانند، بعد می گویند غیبتش اگر نباشد، فلانی متکبر است.
ستار باش. همان طور که خداوند ستارالعیوب است و عیب ما را مخفی کرده است، ما هم عیب مردم را مخفی کنیم.

منبع:کتاب طریق دوست