عمل به هنگام و به اندازه

آنچه که برای همه ی ما باید به عنوان شاخص مطرح باشد ...
عمل به هنگام و به اندازه

آنچه که برای همه ی ما باید به عنوان شاخص مطرح باشد عبارت است از این سه عنصر:
بصیرت ، اخلاص ، عمل به هنگام و به اندازه.
این سه عنصر را همیشه با یکدیگر توأم کنید و در نظر داشته باشید.

امام خامنه ای