نشستن بر سفره شراب!

وقتی حسین در صحنه است ...
نشستن بر سفره شراب!

وقتی حسین در صحنه است،
اگر در صحنه نیستی هر جا خواهی باش!
چه ایستاده به نماز چه نشسته بر سفره شراب!

شهید گلستانی