صلوات

گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات نبود
صلوات

گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات نبود
گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات نبود
گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات نبود