چرا موصل فتح شد؟

کشور عراقِ صدّام حسين، تبديل بشود به کشور عراق شهيد حکيم!.....
چرا موصل فتح شد؟

قضايای عراق خيلی قضايای مهمّي است؛ البتّه آن را شايد يک مقداری آدم بتواند حق بدهد به مردم، [چون] اغلب مردم ما از حقيقت قضيّه‌ی عراق و آنچه در عراق پيش آمد کاری که آمريکايی‌ها می‌خواستند در عراق بکنند و چطوری سرشان به سنگ خورد و چه عواملی اين حالت را به‌وجود آورد- قاعدتاً خبر ندارند، امّا خب واقعاً يک قضيّه‌ی عجيبی است قضيّه‌ی کشور عراق؛ کشور عراقِ صدّام حسين، تبديل بشود به کشور عراق شهيد حکيم! اصلاً شما ببينيد اين فاصله چقدر است؟ اصلاً قابل تصوّر نيست اين فاصله؛ اين، اتّفاق افتاده.
(۱۳۹۶/۰۳/۲۰)

اکنون داعش در حال فرار و خروج از عراق است و اين موفقيت تحسين برانگيز، نتيجه‌ی وحدت و انسجام درونی در عراق و همچنين سياست درست دولت عراق در اعتماد به نيروهای جوان و مؤمن عراق و حضور آنها در وسط ميدان است.(۱۳۹۶/۰۳/۲۰) مخالفت آمريکايی‌ها با نيروهای مردمی به اين علت است که آنها می‌خواهند عراق، عامل مهم اقتدار خود را از دست بدهد.(۱۳۹۶/۰۳/۲۰) حشدالشعبی يا همان نيروهای مردمی يک ثروت عظيم و ذخيره‌ی بزرگ برای امروز و فردای عراق است که بايد حمايت و تقويت شود.
(۱۳۹۵/۰۹/۲۱)