رهبر معظم انقلاب:حقیقت بسیج یک فرهنگ ویک حرکت فرهنگی است

کسی خیال نکند که بسیج,یک حاشیه است وملت و دولت و حکومت،به راهی  می روند و بسیج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است......
رهبر معظم انقلاب:حقیقت بسیج یک فرهنگ ویک حرکت فرهنگی است

کسی خیال نکند که بسیج,یک حاشیه است وملت و دولت و حکومت،به راهی  می روند و بسیج هم در کناری نشسته و به خود مشغول است;
خیر.((بسیج))متن حرکت نظام است.همه باید بسیجی باشند.دولت و مسؤلان هم باید بسیجی باشند و بحمدالله هستند.بسیاری از بلند پایگان و مسؤلان برجسته کشور،حقیقتاٌ بسیجی و دارای فرهنگ وعقاید و حرکت بسیجی  هستند.درمان واقعی افت دوم هم_که فساد جوانان در دنیاست_همین حرکت و فرهنگ بسیج است.
شما در دوران دفاع مقدس وحتی بعد از آن تا امروز،دیدید و می بینید که جوانان کشور ما، با صفا و پاک دامن و مشتاق حقیقت و سرشار از  معنویات و ارزشهای اسلامی و انقلابی بودندو هستند و با بی اعتنایی و اعراض از آن چیزهایی که جوانان دیگر را در دنیا به خود مشغول می کند،در جامعه ما حضور دارند.در کجای دنیا، این همه جوان مؤمن و پارسا دیده می شود و وجود دارد؟هیچ جا اینگونه نیست.
این، از برکات بسیج است.بنابراین، در حقیقت بسیج یک فرهنگ ویک فرهنگ و یک حرکت فرهنگی است.فرهنگ بسیجی، یعنی چیزی  که ما برای هریک از آحادجامعه اسلامی،آن را آرزو می کنیم.این که می گوییم همه باید بسجی باشند معنایش همین است.

کتاب حرعه ها جلد دوم