تسلیم شدن دربرابر استکبار جهانی

رهبر معظم انقلاب:مباداچنین تصور شود که اگر ملت ایران تسلیم زور,تسلیم امریکا و تسلیم استبداد جهانی گردد...
تسلیم شدن دربرابر استکبار جهانی

مباداچنین تصور شود که اگر ملت ایران تسلیم زور,تسلیم امریکا و تسلیم استبداد جهانی گردد,حال و زندگی خوبی خواهد داشت.این اشتباه است.
نگاه کنید به کشور هایی که تسلیم شدند.ببینید چه روزگاری دارند.نمی خواهم از این کشور ها اسم بیاورم.ببینید چه وضع فاجعه باری در این کشور ها حاکم است.
اگر عزتی هست,اگر رفاهی است,اگر ازادی و استقلالی هست,در سایه ایستادگی مقابل استکبار جهانی است.
بیشترین امید من در این مورد,به شما جوانان است.

منبع کتاب جرعه ها جلد دوم.