رهبر معظم انقلاب:هر سخنی موجب یاس مردم از جمهوری اسلامی شود, سخن دشمنان اسلام است.

استعمار,امریکا,صهیونیسم ودستکاه های استکباری پول خرج می کنند,تا بتوانند ملت ایران رااز ادامه این راه مایوس کنند.....
رهبر معظم انقلاب:هر سخنی موجب یاس مردم از جمهوری اسلامی شود, سخن دشمنان اسلام است.

امروز هرسخنی که موجب یاس مردم از جمهوری اسلامی بشود,از زبان هرکس جاری گردد وحنجره ی هرکس که ان سخن را ادا کند,سخن دشمنان اسلام است.استعمار,امریکا,صهیونیسم ودستکاه های استکباری پول خرج می کنند,تا بتوانند ملت ایران رااز ادامه این راه مایوس کنند وانها را نسبت به جمهوری اسلامی و اسلام وقران نا امید نمایند. برای این کار,زحمت می کشند و طراحی می کنند. بنابراین,هرکس مردم را مأیوس کند,هرکس خدمات وپیشرفت ها وتلاش های موفق جمهوری اسلامی را در سطح همین کشور ودر سطح مسلمین عالم کوچک بکنند,از زبان دشمن حرف زده است;ولو خود او نفهمد ونداند.
منبع کتاب جرعه ها جلد دوم.