گناه تازه، مرض تازه به همراه دارد ...

هر گناه تازه، مرضی تازه به همراه
گناه تازه، مرض تازه به همراه دارد ...

هر گناه تازه، مرضی تازه به همراه دارد. زمان بچگی ما، در قدیم، سرطان وجود نداشت.
وقتی یک گناه تازه در جامعه رواج پیدا می کند، مرض تازه ای هم می آید،
که دکترها نمی فهمند این مرض چیست.

منبع:کتاب طریق دوست