هر شب به شما دعا می کنم ...

یکی از آقایان طلبه ها که رفته بود خدمت
هر شب به شما دعا می کنم ...

یکی از آقایان طلبه ها که رفته بود خدمت آیت الله سیستانی در نجف، وقتی یک مقدار صحبت کرده بود،
آقا فرموده بودند:« می روید تهران، به آیت الله خامنه ای بگویید که: من هرشب به شما دعا می کنم.»
یک وقت آیت الله خامنه ای فرموده بودند:« موفقیت امور آیت الله سیستانی، بخاطر حاج آقای شهرستانی است.»
یک کسی رفته بود نجف خدمت آیت الله سیستانی و این جمله را از آقا نقل کرده بود برای ایشان. می گفت وقتی
این جمله را نقل کردم آیت الله سیستانی فرموده بودند:« به آقای خامنه ای بگو من شهرستانی شما هستم.»

منبع:نقل از حجت الاسلام فقیهی اصفهانی از اساتید حوزه علمیه قم