رهبر معظم انقلاب:جوان ها ترس و تنبلی را کنار بگذارند

نیاز اصلی کشور عبارت است از......
رهبر معظم انقلاب:جوان ها ترس و تنبلی را کنار بگذارند

نیاز اصلی کشور عبارت است از همت بلند شما.شما جوانان باید همت کنید،همت بلند داشته باشید،تلاش کنید،کار کنید،ترس را کنار بگذارید،تنبلی را کنار بگذارید.ابتکار را سرلوحه ی کار خودتان قرار دهید .نوآوری را وظیفه ی بزرگ خودتان بدانید. البته با غیرت ملی، تعصب ملی ،اینها چیزهایی است که برای کشور ما ،برای جوانان ما لازم است.در همه زمینه ها،یک مجموعه ی پر نشاط ،مجموعه ی فعال و متحرک.
1397/8/12