مسابقه ها

اسامی برندگان مسابقه ذهن ها را باید شست
نام نام خانوادگی نام پدر جایزه  
فهیمه ابراهیم زاده علی پارسیان  
زهرا ابوئی عباسعلی پارسیان  
فاطمه امین الرعایا محمدعلی نقدی-کتاب  
لیلا برخورداری محمد نقدی-کتاب  
فاطمه سادات بهجتی سیدرضا سکه پارسیان  
مریم پورروستایی علی بن سخت افزار  
مرضیه پورروستایی حسین بن سخت افزار  
فاطمه ترابی حسن نقدی-کتاب  
طاهره تقدیری عباس نقدی-کتاب  
مرضیه ثابتی علی محمد پارسیان  
فریبا جماعتی علی نقدی-کتاب  
زینب جماعتی احمد بن نرم افزار  
فرزانه جماعتی علی پارسیان  
فاطمه حسنی احمد علی بن نرم افزار  
سمیه حسنی نسب علی نقدی-کتاب  
صغرا حسین زاده عباس نقدی-کتاب  
صدیقه حسینی پور سیدقنبر نقدی-کتاب  
خدیجه حسینی پور سیدقنبر بن نرم افزار  
صدیقه حسینی نژاد سیدحسن نقدی-کتاب  
حسین حمیدیان بمانعلی بن نرم افزار  
زینب حیدری رضا بن سخت افزار  
علی خاوند محمود پارسیان  
اعظم خدایی غلام رضا نقدی-کتاب  
مهناز خردمند عباس نقدی-کتاب  
نسیمه خلیلی عزیزاله پارسیان  
علی دادآفرین اصغر پارسیان  
سودابه دهستانی محمد پارسیان  
فهیمه دهستانی حسین سکه پارسیان  
صدیقه دهستانی حسین نقدی-کتاب  
فاطمه دهقانی عبدالخالق بن سخت افزار  
سمیه رجب پور حسن پارسیان  
نگار رسته خاک عباس نقدی-کتاب  
کبری رفیعی سیدباقر نقدی-کتاب  
ریحانه رونق فرهاد بن نرم افزار  
معصومه زارع حسین پارسیان  
الهه سعیدی پناه حمزه پارسیان  
عزت سیف زاده محمد نقدی-کتاب  
علی شاکر محمود پارسیان  
عزت شاکر عباس پارسیان  
طاهره شاکر محمد پارسیان  
سمیه شاکر محمد نقدی-کتاب  
محمد شفیعی محمدرضا نقدی-کتاب  
زهرا صحرایی عبدالحسین پارسیان  
اعظم صداقت احمد پارسیان  
زینب صداقت محمدعلی پارسیان  
بتول طالبی زاده حسین نقدی-کتاب  
سیدحسن طبائی سیدکاظم سکه پارسیان  
منیره سادات طبائی نژاد سید کاظم نقدی-کتاب  
زهرا عابدی احمد پارسیان  
سمانه عباسی پور کوروش بن سخت افزار  
عصمت عبداللهی حسین سکه پارسیان  
صدیقه عبدالهی حسین بن سخت افزار  
منیره عمویی مجتبی بن نرم افزار  
مهتاب فاضلی محمدعلی پارسیان  
محمدعلی فتاحی حسین نقدی-کتاب  
الهام فتاحی حسین پارسیان  
مرضیه فتاحی جواد نقدی-کتاب  
صدیقه فتوحی جواد نقدی-کتاب  
صادق فدایی سعدی بن سخت افزار  
سکینه قاسمی قدرت الله سکه پارسیان  
فاطمه قاسمی قدرت الله نقدی-کتاب  
معصومه قاسمی محمد بن نرم افزار  
سمانه کریمی محمد سکه پارسیان  
سمیه کریمی محمد سکه پارسیان  
مژگان کریمی رحمت اله پارسیان  
زهرا کمالی محمود پارسیان  
صدیقه کمالی محمدرضا پارسیان  
فهیمه کمالی محمود نقدی-کتاب  
مریم کمالی علی بن نرم افزار  
مرضیه کمالی محمدرضا بن نرم افزار  
مریم کمالی محمود نقدی-کتاب  
حمیده کمالی جواد پارسیان  
ناصر کوچک زاده میرزا محمود پارسیان  
مرضیه محمدرضایی حسن نقدی-کتاب  
محسن مروتی عباس بن سخت افزار  
علی مستوفی حسن نقدی-کتاب  
جمیله مسلم نژاد محمد نقدی-کتاب  
مهدی مصیبی محمد نقدی-کتاب  
مریم مصیبی علیرضا پارسیان  
زهره منصوری نژا احمد نقدی-کتاب  
سکینه مهدی پور راه خدا بن سخت افزار  
لیلا میثاقی جواد نقدی-کتاب  
زهرا نورورزی محمدعلی بن سخت افزار  
فاطمه هاتفی محمد علی سکه پارسیان  
مهدیه هاتفی حبیب بن نرم افزار  
             
 
 
جهت دریافت جوایز با همراه داشتن کارت شناسایی به دفتر بیمه آخرت مسجد امیرالمومنین مراجعه نمایید.

 30005800990110
 
مسجد امیرالمؤمنین اردکان


انتقاد و پیشنهاد خود را به همین شماره ارسال نمایید.