مجمع عاشقان بقیع

www.yasgharib.ir

توضیحات:
این پایگاه منحصر به مجمع عاشقان بقیع اردکان می باشد که شما می توانید فایل مراسم های هفتگی و ایام های مذهبی دیگر سال که در این حسینیه برگزار شده یا می شود را دریافت نمایید. همچنین می توانید نشریه های علمی و آموزنده ای را با موضوعات مختلف در این پایگاه بیابید.
مجمع عاشقان بقیع