حلقه معرفت 75

موضوع: پرسش و پاسخ زندگي
كارشناس: استاد حسين صحرايي
چهارشنبه 5 آذر ، بعد از نماز مغرب و عشاء
حلقه معرفت 75