حلقه معرفت 71

موضوع: مهارتهای زندگی
کارشناس:استاد حسین صحرایی
پنجشنبه 2 مرداد / اعتکاف رمضان93
حلقه معرفت 71


استاد حسین صحرایی مشاور ورئیس شبکه ی فعالین ازدواج اردکان در جمع معتکفین ضمن بیان این که دیدن یک صحنه،فقط یک بار دیدن نیست چون بار ها در ذهن تکرار می شود و به تعداد تکرار آن،دیدن اتفاق می افتد و گاها این تکرار ها ما را بد بخت می کند ، اشاره کردن به شرایط ازدواج .
بلوغ جنسی:(( که باید توجه داشت در یزد تقریبا به12سالگی رسیده است.))
بلوغ عقلی:
نشانه های بلوغ عقلی                                                                                                                                    
1.هر حرفی را هرجا نمی زند.                                      2.شرایطی که درآن قرار گرفته را درک می کند                                                                     
                    3.با حرف و کارش تنش ایجاد نمی کند ونصیحت پذیر است.          4.هر کاری راانجام نمی دهد.
بلوغ نکاح [ازدواج]
بلوغ عاطفی : باید احساسات خود را کنترل کنیم.
بلوغ اجتماعی
بلوغ فرهنگی :یعنی شور و هیجان در زندگی داشته باشیم .
بلوغ اقتصادی :توان کارکردن
بلوغ اخلاقی

کف سن ازدواج قبل از بیست و هفت سالگی برای مرد در انتخاب همسر :
سن مرد تقسیم بر دو به اضافه ی هفت
وبعد به دو کتاب در مورد زندگی وازدواج اشاره کردند.
1.رضایت زناشویی (عباس پسندیده)
2.بسته ی کتاب آینه وشمعدان(بانکی پور)