حلقه معرفت 70

موضوع: ماهواره
کارشناس:حجت الاسلام داوودی
چهرشنبه 1 مرداد / اعتکاف رمضان
حلقه معرفت 70