حلقه معرفت 65

موضوع: ساعت به وقت جوانی
کارشناس:استاد حسین صحرایی
یکشنبه 18خرداد1393
حلقه معرفت 65

آقای صحرایی در ابتدا گفتند که جوانی به سن وسال نیست وسپس وی به مقایسه جوان های امروز ودیروز پرداختند.آقای صحرایی جوان های امروز را اکثراً بدون انگیزه ولی جوان های قدیم با اینکه اکثراً بی سواد بودند،ولی با انگیزه خواندند.
وی فرمود:ما اگر بخواهیم در زندگی موفق باشیم باید شناخت کامل از هدفهایمان داشته باشیم.
آقای صحرایی افزودند،هرکس قبل از انجام هرکاری اگر فکر آینده اش بکند و تصویر ذهنی از آن کار برای خود بسازد،
می تواند تصمیم گیری راحتی داشته باشد ودر نتیجه مدیریت برای فرد امکان پذیر خواهد شد.

وی در پایان کتاب رضایت از زندگی به نویسندگی عباس پسندیده که مربوط به این موضوع می شود را معرفی کردند.