حلقه معرفت 77

موضوع:جامعه ی اسلامی منهای فقر و تکاثر
كارشناس: استاد مرتضی کیا
پنجشنبه 21 اسفند ، ساعت 21
حلقه معرفت 77

در هفتاد و هفتمین حلقه معرفت که با موضوع جامعه ی اسلامی منهای فقر وتکاثر برگزار شد. استاد مرتضی کیا به شرح کتاب الحیات پرداخت و در ادامه کتاب منهای فقر را معرفی و به تحلیل جامعه اسلامی منهای فقر پرداخت. همچنین شرکت کنندگان در این حلقه هم به تحلیل و پرسش و پاسخ در موضوع فقر پرداختند.